NPC- Bairwin the Shopkeeper

A dodgy merchant

Description:

Human_Shopkeeper-_Bairwin__T_.png

Psst! Wanna buy a magical talisman? Bairwin the dodgy shopkeeper in Winterhaven.

NPC- Bairwin the Shopkeeper

The Points of Light Campaign (D&D 4e) goonalan